Meteen naar de inhoud

Bijstandsuitkering verlaagd of gestopt

Bijstandsuitkering verlaagd

Uw bijstandsuitkering kan om meerdere redenen verlaagd worden.
Dit kan komen door de kostendelersnorm. Hiervan is sprake wanneer er meerdere volwassenen in een huis wonen. Er wordt dan vanuit gegaan dat kosten als huur en energieverbruik gedeeld kunnen worden. Hoe meer volwassen huisgenoten u heeft, hoe lager uw uitkering wordt.
 
Verder wordt al het inkomen dat u naast uw uitkering verdient, gekort op uw uitkering. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. Deze staan op de website van de Rijksoverheid. Voor jongeren tot 27 jaar geldt dat er geen vrijlating is van inkomen. Van hen wordt verwacht dat zij op eigen kracht uit de bijstand kunnen komen.
 
Ook kan uw uitkering verlaagd worden, omdat er beslag is gelegd op uw uitkering of omdat de gemeente een schuld verrekend met uw uitkering. In dit geval is het van belang dat uw uitkering niet onder de wettelijke beslagvrije voet komt. Hoe hoog deze beslagvrije voet is, staat op de website van de Belastingdienst. Wanneer uw inkomen na de beslaglegging wel onder de beslagvrije voet komt, dan kunt u de schuldeiser verzoeken om het bedrag aan te passen. Die moet hieraan gehoor geven. Wanneer uw uitkering onder de beslagvrije voet komt door inhouding van de gemeente, dan kunt u dit terugzien op de uitkeringsspecificatie. Deze specificatie wordt gezien als een besluit. Als dus blijkt dat de gemeente te veel inhoudt op uw uitkering, dan kunt u hiertegen in bezwaar. Een dergelijke specificatie ontvangt u maandelijks, dus als het nodig is kunt u ook maandelijks bezwaar maken. 
 
Daarnaast kan de gemeente een maatregel opleggen, wanneer zij van mening is dat u verplichtingen niet bent nagekomen. Besluit de gemeente dit te doen, dan kan uw uitkering voor een deel of volledig verminderd worden en dit kan voor een maand tot meerdere maanden. Voordat de gemeente dit mag besluiten, moet zij wel kunnen bewijzen dat u niet (genoeg) meewerkt.

Bijstandsuitkering gestopt

Uw bijstandsuitkering kan om verschillende redenen stoppen. Zo kan uw uitkering stoppen omdat u voldoende inkomsten heeft om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. Dit kan doordat u werk gevonden heeft, u bent gaan samenwonen met een partner die voldoende inkomsten heeft of omdat u bijvoorbeeld een erfenis, schenking of geldprijs heeft ontvangen. Ook kan het zijn dat uw omstandigheden zijn veranderd waardoor u nu recht heeft op een andere uitkering of regeling. Uw bijstand stopt zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, of omdat u bent verhuisd naar een andere gemeente. Verder stopt uw bijstandsuitkering wanneer u in de gevangenis zit of wanneer u komt te overlijden.
 
Daarnaast kan uw bijstandsuitkering ook op een onvrijwillige manier beëindigd worden. Dit gebeurt onder andere wanneer u vermeende inkomsten of vermogen heeft, u zich niet houdt aan de inlichtingenplicht of wanneer u andere verplichtingen en afspraken niet nakomt. Verder kan het gebeuren dat door onderzoek van de sociale recherche bepaald wordt dat uw uitkering ingetrokken of beëindigd wordt en dat u de ontvangen uitkeringen moet terugbetalen.
 
Wanneer er sprake is van het stopzetten van uw bijstandsuitkering, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.
 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen een bezwaarschrift voor u opstellen en indienen bij de gemeente wanneer uw uitkering verlaagd wordt of stopgezet wordt. Dit bezwaarschrift moeten wij binnen zes weken nadat u het besluit heeft gekregen indienen bij de gemeente. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken door middel van het contactformulier hiernaast.